Menu

0

zł0.00

Ogólne warunki sprzedaży

Warunki ogólne i informacje dla klienta

Spis treści

1. Zakres obowiązywania
2. Zawarcie umowy
3. Prawo do odstąpienia
4. Cena i koszty wysyłki
5. Warunki wysyłki i dostawy
6. Odpowiedzialność za wady
7. Prawo właściwe
8. Internetowe rozstrzygania sporów

 

1) Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze warunki firmy Zawieszenia Pneumatyczne Adrian Barański (dalej „Sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między klientem indywidualnym lub komercyjnym (dalej „Klient”) a Sprzedawcą w zakresie dotyczącym towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym Sprzedawcy. O ile nie ustalono odrębnie inaczej, nie wyraża się zgody na dołączanie przez Klienta własnych warunków.

1.2 W rozumieniu niniejszych Warunków klient indywidualny to każda osoba działająca w celach częściowo lub całkowicie niezwiązanych z wykonywanym zawodem, działalnością gospodarczą lub innym zajęciem zawodowym. Zgodnie z niniejszymi Warunkami klient komercyjny to osoba działająca w celach związanych z wykonywanym zawodem, działalnością gospodarczą lub innym zajęciem zawodowym, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz.

 

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, a jedynie służą za podstawę do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia udostępnionego w ramach sklepu internetowego Sprzedawcy. Umieszczenie wybranych produktów i usług w koszyku elektronicznym, przejście procesu składania zamówienia i kliknięcie przycisku finalizacji zamówienia powoduje złożenie przez Klienta prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy dotyczącej towarów i usług znajdujących się w koszyku elektronicznym. Klient może również przedstawić swoją ofertę Sprzedawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2.3 Sprzedawca może zaakceptować ofertę Klienta w terminie 5 (pięciu) dni przez:

  • przesłanie pisemnego potwierdzenia zamówienia pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną — w tym przypadku decydujący jest moment otrzymania potwierdzenia przez Klienta;
  • dostarczenie Klientowi zamówionych towarów — w tym przypadku decydujący jest moment przyjęcia towarów przez Klienta;
  • zażądanie od Klienta dokonania płatności po złożeniu zamówienia.

Gdy ma zastosowanie więcej niż jedna z powyższych form, za moment zawarcia umowy uznaje się sytuację, która miała miejsce jako pierwsza. Brak akceptacji oferty Klienta przez Sprzedawcę w powyższym terminie uznaje się za odrzucenie oferty, a Klient nie będzie już związany złożonym zobowiązaniem.

2.4 Czas na zaakceptowanie oferty rozpoczyna się w dniu następującym po jej wysłaniu przez Klienta, a kończy się po upływie piątego dnia od wysłania oferty.

2.5 Sprzedawca będzie przechowywać treść umowy i po złożeniu zamówienia przez Klienta prześle mu ją w formie pisemnej (np. pocztą elektroniczną, faksem lub listownie) wraz z niniejszymi warunkami i informacjami dla Klienta. Treść umowy będzie ponadto przechowywana w witrynie internetowej Sprzedawcy, a Klient będzie mógł uzyskać do niej dostęp po zalogowaniu się na swoje chronione hasłem konto, jeśli zostało ono utworzone w sklepie internetowym przed złożeniem zamówienia.

2.6 Przed złożeniem wiążącej oferty Klient może poprawiać wszystkie wprowadzone dane, używając typowych funkcji klawiatury i myszy komputerowej. Przed wysłaniem zamówienia wszystkie wprowadzone dane zostaną dodatkowo wyświetlone w oknie potwierdzenia, w którym również można je poprawiać, używając typowych funkcji klawiatury i myszy komputerowej.

2.7 Językiem umowy jest polski.

2.8 Procesy przetwarzania zamówienia i kontakty zwykle odbywają się z użyciem poczty elektronicznej i mechanizmów zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Klient odpowiada za dopilnowanie, aby adres e-mail podany na potrzeby przetwarzania zamówienia był poprawny i umożliwiał odbieranie wiadomości wysyłanych przez Sprzedawcę. W przypadku korzystania z filtrów antyspamowych Klient musi zwłaszcza dopilnować, aby poprawnie docierały wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę lub strony trzecie obsługujące zamówienie na zlecenie Sprzedawcy.

2.9 Klient zgadza się otrzymać fakturę wyłącznie w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne będą wysłane na E-Mail w formacie PDF.

 

3) Prawo do odstąpienia

3.1 Klienci indywidualni mają prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia upływa po 14 dniach od momentu, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem wchodzi w fizyczne posiadanie produktu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy poinformować nas (Tel.: +48 796 719 593, E-Mail: biuro@zawieszeniapneumatyczne.net) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy przez wyraźne oświadczenie (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać informację dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

3.3 Skutki odstąpienia

3.3.1 W przypadku odstąpienia przez użytkownika od umowy zwracamy otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w wyniku wybrania innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas przesyłka standardowa), bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot odbędzie się za pośrednictwem takiego samego środka płatniczego jak w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Niezależnie od powyższego użytkownik nie ponosi żadnych opłat w wyniku zwrotu.

3.3.2 Możemy wstrzymać zwrot do czasu otrzymania produktu lub dostarczenia nam dowodu jego wysłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.3.3 Użytkownik jest zobowiązany odesłać produkt albo przekazać go bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od poinformowania o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli użytkownik odeśle produkt przed upływem okresu 14 dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

3.3.4 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z wykorzystania innego niż konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i działania produktu.

3.4 Informacje ogólne: Nie wolno dopuścić do uszkodzenia ani zanieczyszczenia produktu. W razie możliwości produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. Jeśli to konieczne, można użyć ochronnego opakowania zewnętrznego. W przypadku braku oryginalnego opakowania należy użyć odpowiedniego opakowania zapewniającego odpowiednią ochronę przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. Należy mieć na uwadze, że powyższe informacje nie są warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia.

3.5 Formularz odstąpienia: Aby odstąpić od umowy, należy wypełnić i odesłać ten formularz. Alternatywnie możesz skopiować poniższy formularz odstąpienia. Proszę go wypełnić i odesłać do nas:

Formularza odstąpienia od umowy

Adresat
Zawieszenia Pneumatyczne Adrian Barański
ul. 11 Listopada 18,
62-030 Luboń
biuro@zawieszeniapneumatyczne.net

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów

Data zamówienia / odbioru:
_________________________________

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta:
_________________________________

Adres konsumenta:
_________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
_________________________________

Data:
_________________________________

 

4) Cena i koszty wysyłki

4.1 O ile nie określono inaczej w opisach produktów, podane ceny są końcowymi i zawierają wymagany prawem podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są wymienione osobno w opisie produktu.

4.2 Dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej mogą się wiązać z dodatkowymi kosztami niezależnymi od Sprzedawcy. Koszty te ponosi Klient. Zaliczają się do nich na przykład koszty przelewów (opłaty za przelew lub przewalutowanie), opłaty celne i podatki importowe.

4.3 Płatności można dokonać jedną z metod wymienionych w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.4 W przypadku uzgodnienia płatności z góry jest ona należna niezwłocznie po zawarciu umowy.

 

5) Warunki wysyłki i dostawy

5.1 O ile nie ustalono inaczej, towary są zwykle wysyłane na adres dostawy podany przez Klienta.

5.2 Jeśli dostarczenie przesyłki Klientowi nie jest możliwe, przewoźnik zwróci towar Sprzedawcy, a Klient zostanie obciążony kosztami nieudanej wysyłki. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeśli Klient nie jest odpowiedzialny za zdarzenie będące przyczyną niemożności dostarczenia lub jeśli Klient tymczasowo nie miał możliwości odebrania zamówionych towarów, chyba że Sprzedawca z wystarczającym wyprzedzeniem poinformował Klienta o zbliżającej się dostawie.

5.3 Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzedanych towarów jest co do zasady przenoszone na Klienta w chwili fizycznego przejęcia towarów przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną. W przypadku Klientów komercyjnych przeniesienie ryzyka przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia przy sprzedaży wysyłkowej następuje w chwili dostarczenia towarów wykwalifikowanemu pracownikowi zajmującemu się transportem tych towarów w miejscu prowadzenia działalności Klienta.

5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania się z umowy w przypadku błędnego lub nieodpowiedniego zaopatrzenia wewnętrznego. Postanowienie to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za braki w zaopatrzeniu i zawarł z dostawcą transakcję hedgingową. Sprzedawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby pozyskać towary. W razie niedostępności lub niepełnej dostępności towarów Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, a płatności dokonane przez Klienta zostaną niezwłocznie zwrócone.

5.4 Ze względów logistycznych nie ma możliwości odbioru osobistego przez Klienta.

 

6) Odpowiedzialność za wady

6.1 Mają zastosowanie prawa ustawowe konsumenta.

6.2 Jeśli Klient jest klientem indywidualnym i postanowi skorzystać z ustawowego prawa do zwrotu produktu, zwrot musi zostać dokonany na koszt własny Klienta.

 

7) Prawo właściwe

7.1 Jeśli Klient jest klientem indywidualnym w rozumieniu pkt. 1.2, relacje umowne między stronami podlegają prawu Wielkiej Brytanii (z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów), a wyłączną jurysdykcję we wszelkich sporach związanych z takimi relacjami mają sądy w państwie mieszczącym siedzibę Klienta.

7.2 Jeśli Klient jest klientem komercyjnym w rozumieniu pkt. 1.2, relacje umowne między stronami podlegają prawu niemieckiemu (z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów), a wyłączną jurysdykcję we wszelkich sporach związanych z takimi relacjami mają sądy w państwie mieszczącym siedzibę Sprzedawcy.

7.3 Jeśli kupujący nie jest klientem indywidualnym, okres gwarancji wynosi 1 rok.

7.4 Zawieszenia Pneumatyczne Adrian Barański (zwana dalej Sprzedającym) udziela na sprzedane produkty 24-miesięcznej gwarancji, począwszy od daty dostarczenia produktów, zgodnie z następującymi warunkami.

7.5 Gwarancja dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych oraz osób kupujących produkty bezpośrednio od Sprzedającego.

7.6 Gwarancja polega na bezpłatnej naprawie wadliwych części lub ich wymianie na części sprawne, według decyzji Sprzedającego. Części będące przedmiotem zgłoszenia gwarancyjnego na niniejszych warunkach muszą zostać przesłane Sprzedającemu na koszt kupującego. Koszty dostarczenia nowych części na terytorium Unii Europejskiej pokrywa Sprzedający. Wymienione części przechodzą na własność Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany do świadczenia usług gwarancyjnych dopiero po otrzymaniu części będącej przedmiotem zgłoszenia i po upływie odpowiedniego okresu umożliwiającego przetestowanie części wynoszącego co najmniej tydzień.

7.7 Gwarancja nie obejmuje wad i usterek wynikających z nieprawidłowego montażu i/lub nieprawidłowego użytkowania produktu. Ciężar dowodu istnienia wady i prawidłowego montażu/użytkowania spoczywa na kupującym. Gwarancja nie obejmuje żadnych dalszych roszczeń, w szczególności dotyczących rekompensaty pieniężnej.

7.8 Usługi gwarancyjne nie powodują przedłużenia ani wznowienia okresu gwarancji. Ustawowe prawa gwarancyjne pozostają w mocy.

7.9 Dodatkowo Sprzedający udziela kupującemu 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Gwarancja obejmuje kupujących będących klientami indywidualnymi nabywającymi produkt bezpośrednio od Sprzedającego i dotyczy wyłącznie nieużywanych części w oryginalnym opakowaniu, które nie były poddawane próbom montażu.

7.10 Gwarancja polega na zapłaceniu kupującemu ceny zakupu pomniejszonej o ewentualne koszty wysyłki po zwróceniu przez niego nieużywanego produktu. Oprócz tego przez 24 miesiące obowiązują opisane wyżej warunki gwarancji.

 

8) Internetowe rozstrzyganie sporów

W witrynie internetowej Komisji Europejskiej dostępne jest następujące łącze do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani gotowy do uczestnictwa w postępowaniu pojednawczym przed jednostką rozstrzygania sporów konsumenckich.

Platforma ta stanowi punkt wyjścia do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych drogą internetową między konsumentami a sprzedawcami.

Polityka Prywatności

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twojej prywatności

1) Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Z naszej witryny internetowej można korzystać bez podawania danych osobowych. Są one gromadzone wyłącznie w przypadku dobrowolnego ich podania w celu zawarcia umowy lub założenia konta klienta. Bez wyraźnej zgody użytkownika podane dane będą używane wyłącznie w celu realizacji umowy i przetwarzania zapytań. Po pełnym zrealizowaniu umowy i pełnym zapłaceniu ceny zakupu dane użytkownika będą przechowywane przez okresy wymagane przepisami podatkowymi i handlowymi, a następnie zostaną usunięte.

Dane osobowe są też gromadzone w przypadku subskrybowania naszego biuletynu elektronicznego. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, będziemy ich używać do własnych celów reklamowych w postaci przesyłania biuletynu elektronicznego.

Subskrypcję biuletynu można w każdej chwili anulować, korzystając z odpowiedniego łącza w treści biuletynu lub wysyłając nam wiadomość. Anulowanie subskrypcji spowoduje niezwłoczne usunięcie odpowiedniego adresu e-mail z naszych systemów.

 

2) Przekazywanie danych osobowych

W zakresie realizacji umowy gromadzone przez nas dane osobowe są przekazywane przewoźnikowi realizującemu dostawę, o ile są one niezbędne w celu dostarczenia towarów.

 

3) Pliki cookie

W tej witrynie internetowej używamy między innymi plików cookie, dzięki którym nasze strony są wygodniejsze w obsłudze, wydajniejsze i bezpieczniejsze — korzystamy z ich na przykład do przyspieszania nawigacji. Na podstawie plików cookie możemy też mierzyć częstotliwość wizyt w witrynie i poznawać odwiedzane strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lokalnym. Niektóre z nich są przesyłane z naszego serwera na komputer użytkownika — są to głównie tzw. pliki cookie sesji. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane z dysku komputera po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają na komputerze i umożliwiają nam jego rozpoznanie przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie). Użytkownik może wybrać opcję odrzucania takich plików cookie, o ile używana przeglądarka daje taką możliwość. Należy pamiętać, że po ustawieniu w przeglądarce odrzucania plików cookie z naszej witryny internetowej niektóre funkcje witryny mogą być niedostępne lub dostępne w ograniczonym zakresie.

 

4) Użycie usługi Google Analytics

W tej witrynie używamy usługi analiz internetowych Google Analytics udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizowanie sposobu korzystania z witryny. Uzyskiwane w ten sposób informacje są zwykle przesyłane na serwer w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli podczas korzystania z tej witryny internetowej będzie używana usługa ukrywająca adres IP, adres IP użytkownika zapisywany przez Google zostanie skrócony z dokładnością do poziomu kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub innego kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera w USA będzie przesyłany pełny adres IP, a następnie zostanie on tam skrócony. W imieniu operatora witryny firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz wykorzystaniem Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w kontekście usługi Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi pobieranymi przez firmę Google. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie przez zmianę odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności witryny. Użytkownik może na stałe odmówić firmie Google zbierania generowanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania z witryny (w tym adresu IP) oraz ich przetwarzania. W tym celu należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Zamiast instalowania dodatku do przeglądarki na komputerze lub w przypadku przeglądarek dla urządzeń mobilnych można kliknąć poniższe łącze, aby ustawić plik cookie rezygnacji, który uniemożliwia usłudze Google Analytics zbieranie danych na temat tej witryny w przyszłości (ten plik cookie działa tylko w tej przeglądarce i domenie). W przypadku usunięcia plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie kliknąć ten odsyłacz: Dezaktywacja Google Analytics.

Należy pamiętać, że ta witryna korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dlatego adresy IP są przetwarzane tylko w postaci skróconej, co zapobiega ich bezpośredniemu powiązaniu z daną osobą.

 

5) Korzystanie z dodatków Facebook

Nasza witryna zawiera dodatki sieci społecznościowej facebook.com (zwanej dalej „Facebook”). Spółka Facebook Inc. ma siedzibę pod adresem: California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Listę i wygląd dodatków Facebooka można wyświetlić pod następującym adresem internetowym: http://developers.facebook.com/plugins Podczas każdej wizyty w witrynie internetowej określającej naszą obecność w sieci, która zawiera taki dodatek, powoduje on, że używana przeglądarka pobiera wizualną prezentację dodatku z serwera firmy Facebook i ją wyświetla. Dzięki zintegrowanemu dodatkowi firma Facebook otrzymuje informacje, że przeglądarka odwiedziła daną stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma konta w witrynie Facebook lub nie jest aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do serwera firmy Facebook w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli użytkownik uczestniczy w społeczności Facebooka i podczas wizyty na naszej stronie internetowej jest zalogowany na Facebooku, Facebook rozpoznaje na podstawie informacji przesyłanych przez dodatek, która strona internetowa naszej witryny jest aktualnie odwiedzana i przypisuje ją do osobistego konta użytkownika na Facebooku. Dzieje się tak nawet, jeśli nie aktywowano żadnego z dodatków. Jeśli następnie użytkownik aktywuje jeden z dodatków, na przykład przez kliknięcie przycisku „Lubię” lub zamieszczenie komentarza, zostanie to wysłane do osobistego konta użytkownika Facebooka i tam zapisane. Aby zapobiec przypisywaniu przez Facebook zebranych danych do konta użytkownika na Facebooku, należy się wylogować z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny. Aby zablokować zbieranie i przekazywanie w przyszłości danych dotyczących odwiedzin przez dodatki Facebooka, można zainstalować narzędzie „Facebook Blocker”, które jest dostępne dla kilku przeglądarek internetowych pod następującym adresem (nie należy go usuwać, dopóki dodatki Facebooka mają być blokowane): http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ Pod następującym adresem internetowym można znaleźć politykę prywatności Facebooka oraz pozostałe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka, swoich praw w tym zakresie, jak również ustawień dotyczących ochrony prywatności: http://www.facebook.com/policy.php

 

6) Informacje na temat praw klienta i kontaktów

Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o zapisanych danych oraz poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych w razie potrzeby. Prosimy o kontakt w razie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. To samo dotyczy uzyskiwania informacji, żądań blokowania, usuwania lub poprawiania danych osobowych, jak i wycofywania udzielonych zgód.

 

Prosimy skontaktować się z nami

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, dotyczące politykę prywatności, praktyki naszej strony lub Państwa stosunkami ze Stroną, prosimy skontaktować się z nami na:

Zawieszenia Pneumatyczne Adrian Barański

www.zawieszeniapneumatyczne.net

ul. 11 Listopada 18, 62-030 Luboń

biuro@zawieszeniapneumatyczne.net

Dostawa i płatność

Zobacz dostępne metody płatności i dostawy

1) Zapłać wygodnie za pośrednictwem payU

W naszym sklepie zapłacisz wygodnie za pośrednictwem dobrze Ci znanej platformy PayU (To ta sama metoda płatności jak w serwisie allegro)

Skorzystaj z wygodnych rat. Z ratami stać Cię na więcej.

 

2) Natychmiastowa darmowa dostawa na terenie całej Polski
(kurier DPD)

Przesyłka pobraniowa płatna 25zł

Zwroty

Chcesz dokonać zwrotu ?

Dokonaj zwrotu w trzech prostych krokach

  1. Na stronie Twojego konta kliknij w zakładkę Zamówienia a następnie wybierz zamówienie które chcesz zwrócić ( klikając w ‘zobacz’ )
  2. Pod szczegółami zamówienia znajduje się przycisk ‘Zwróć moje całe zamówienie’, kliknij go aby dokonać zwrotu
  3. W okienku które pojawi się na ekranie, wpisz powód zwrotu oraz kliknij wyślij.

Jeżeli chcesz zwrócić pojedynczy produkt proszę napisz do nas maila na biuro@zawieszeniapneumatyczne.net W treści podaj przyczynę zwrotu, numer zamówienia oraz nazwę części którą chcesz zwrócić.